1 2 3 4 5 6 7 8 9

BỘT TRÁI CÂY HÒA TAN

1-6 trong số 6